GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
ẤN PHẨM GIỚI THIỆU ĐHQGHN 2022

 

Trang

Tên bài / Tác giả

Phiên bản PDF

4.

DÒNG LỊCH SỬ

PDF

5.

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

PDF

6-15

THÔNG TIN CHUNG

PDF

16-27

KHUÔN VIÊN

PDF

28-29

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

PDF

31-33

KHOA HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG

PDF

34-35

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

PDF

36-43

BIỂU TƯỢNG TRI THỨC

PDF

44-51

ĐỜI SỐNG ĐẠI HỌC

PDF

52-53

THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG

PDF

54-57

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

PDF

58-61

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

PDF