HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các dự án trong nước  >   Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương
Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương

1. Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với các doanh nghiệp

TT

Tên nhiệm vụ/Chủ nhiệm

Đơn vị chủ trì

Đối tác

1.      

Cấu trúc và vận hành thị trường bất động sản tại một số quốc gia trong khu vực, các nước phát triển và gợi ý cho

Việt Nam

Trường ĐHKT

BIDV

2.      

Nghiên cứu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Trường ĐHKT

BIDV

3.      

Đánh giá lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam