Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của khung chương trình khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN mã số QGCT.14.04 “Kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam”

1. Mục tiêu
1.1. Hệ thống hóa, giới thiệu và phát triển các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế vĩ mô hiện đại trong điều kiện Việt Nam.
1.2. Làm rõ các vấn đề kinh tế vĩ mô căn bản của Việt Nam, những rủi ro và thách thức trong ngắn hạn và dài hạn của nền kinh tế trong điều kiện cụ thể, gắn liền với nhu cầu tăng trưởng nhanh, ổn định vĩ mô và hội nhập quốc tế sâu rộng.
1.3. Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn thiện cơ chế điều hành chính sách vĩ mô, giải pháp công cụ và nội dung chính sách điều hành kinh tế kinh tế vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế mở của Việt Nam.
1.4. Xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, mạng lưới nghiên cứu kinh tế vĩ mô hiện đại trong điều kiện đặc thù Việt Nam.
2. Nội dung
2.1. Nghiên cứu các lý thuyết và công cụ phân tích kinh tế vĩ mô hiện đại trong điều kiện Việt Nam.
2.2. Nghiên cứu các vấn đề kinh tế vĩ mô hiện đại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế gắn liền với sự thay đổi cơ cấu kinh tế.
2.3. Nghiên cứu cơ chế điều hành chính sách vĩ mô, giải pháp công cụ và nội dung chính sách điều hành kinh tế kinh tế vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế mở của Việt Nam.
2.4. Đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ và các chuyên gia, xây dựng phát triểnnhóm nghiên cứu mạnh, hình thành mạng lưới nghiên cứu kinh tế vĩ mô hiện đại.
3. Sản phẩm chính
3.1. Sản phẩm công bố khoa học
- Bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, đặc biệt là các ấn phẩm nằm trong danh mục ISI, SCI, Scopus.
- Các báo cáo khoa học chuyên đề.
- Hệ thống sách chuyên khảo.
- Hệ thống Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam.
- Hệ thống bài nghiên cứu thảo luận (working papers).
3.2. Sản phẩm tư vấn chính sách
- Các báo cáo giám sát kinh tế Việt Nam định kỳ (hàng tháng, hàng quý, nửa năm).
- Các báo cáo chuyên đề tư vấn chính sách đột xuất.
- Báo cáo tư vấn chính sách thường kỳ.
3.3. Sản phẩm đào tạo
- Các tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo theo các hệ đề tài nghiên cứu của chương trình.
- Các chương trình đào tạo ngắn hạn để nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu và giảng viên, sinh viên.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế vĩ mô phục vụ nghiên cứu và đào tạo.
- Các phần mềm định lượng, mô hình hóa phục vụ phân tích, đào tạo và nghiên cứu kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam.
3.4. Sản phẩm về xây dựng năng lực,hình thành mạng lưới nghiên cứu kinh tế vĩ mô 
- Nhóm nghiên cứu mạnh về kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô thuộc ĐHQGHN.
- Mạng lưới các viện nghiên cứu và think-tanks về chính sách kinh tế vĩ mô trong nước, trong khu vực và thế giới.
- Các hội thảo quốc gia/quốc tế trong nước và trong khu vực.

 (Theo Quyết định số 2198 /QĐ-KHCN, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc ĐHQGHN)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :