Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
Mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của khung chương trình Nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN mã số QGCT.14.02 “Nghiên cứu khoa học tính toán tin – sinh – dược”

1. Mục tiêu
1.1. Xây dựng các phương pháp, công cụ và hệ thống tính toán; cơ sở dữ liệu sinh y dược phục vụ mục đích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong sinh học và y dược.
1.2. Giải quyết một số bài toán cụ thể, phát triển một số sản phẩm nền tảng và quan trọng trong sinh học và y dược nhằm đẩy nhanh sự phát triển nền kinh kế xã hội và nâng cao chất lượng sống, sức khỏe của người dân.
1.3.Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng phát triển nhóm nghiên cứu mạnh lĩnh vực khoa học tính toán nói chung và tính toán tinsinhdược nói riêng.
2. Nội dung
1.1. Xây dựng và phát triển các phương pháp tính toán và cơ sở dữ liệu sinhdược
- Nghiên cứu tổng thể hệ thống tính toán phục vụ giải quyết các bài toán sinh dược học có kích thước lớn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh y dược phục vụ mục đích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong sinh học và y dược.
- Nghiên cứu và xây dựng các phương pháp và chương trình phần mềm hoàn chỉnh để tính toán và phân tích các hệ gen, các chương trình có khả năng làm việc với các hệ gen có kích thước lớn.
- Tiếp nhận chuyển giao quốc tế và xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gien người Việt được công bố bởi dự án quốc tế “1000 Hệ Gien Người”.
1.2. Giải quyết một số bài toán ứng dụng cụ thể
- Nghiên cứu phân tích các gen của các cây lương thực và dược liệu quý ở Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gen người Việt từ dữ liệu được công bố bởi dự án quốc tế “1000 Hệ Gien Người” và các dự án liên quan đến hệ gen người Việt Nam.
- Nghiên cứu mô phỏng một số sản phẩm sinh họcvà ydược, phục vụ việc phát triển một số dược phẩm mới.
- Tính toán, mô phỏng bài toán bảo tồn đa dạng sinh học cho một số vùng, địa phương.
- Nghiên cứu nhận diện và dự đoán cấu trúc protein.
1.3. Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh lĩnh vực khoa học tính toán nói chung và tính toán tinsinhdược nói riêng.
- Xây dựng PTN và nhóm nghiên cứu mạnh về tinsinhdược tại Trường Đại học Công nghệ và Viện Công nghệ Thông tin.
- Phát triển hướng nghiên cứu nhận diện, dự đoán và phân tích tương quan cấu trúc-chức năng của protein, enzyme ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Y dược.
- Phát triển nhóm nghiên cứu tính toán tindược ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
- Phát triển nhóm nghiên cứu phát triển thuốc tại Khoa Y Dược.
3. Dự kiến sản phẩm chính
3.1. Các phương pháp tính toán và cơ sở dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu gen sinh dược phục vụ việc nghiên cứu cũng như phát triển các sản phẩm ứng dụng trong sinh học và y dược.
- Các phương pháp và chương trình phần mềm hoàn chỉnh để tính toán và phân tích hệ gen. Các chương trình có khả năng làm việc với các hệ gen có kích thước lớn, phức tạp như hệ gen người.
3.2. Các sản phẩm ứng dụng
- Trình tự gen, cách định danh nguồn gen và các giải pháp bảo tồn các loài cây lương thực, dược liệu quan trọng ở Việt Nam.
- Cơ sở dữ liệu hệ gen hoàn chỉnh của người Việt Nam (xây dựng từ dữ liệu 100 hệ gen người Việt được công bố bởi dự án quốc tế “1000 Hệ Gien Người” và các dự án liên quan đến hệ gen người Việt Nam).
- Thành phần và quy trình sản xuất một số dược phẩm cũng như các sản phẩm hoàn chỉnh có thể chuyển giao trong lĩnh vực sinh học và y dược.
- Sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thống kê, mô tả sự phân bố, trạng thái và quy mô, sự phát sinh chủng loài ở Việt Nam.
3.3. Sản phẩm đào tạo và xây dựng tiềm lực
Nhóm nghiên cứu tin sinh y dược hàng đầu Việt Nam nhằm phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ nền tảng và quan trọng trong sinh học và y dược.

 Phương Thanh - (theo Quyết định số 849/QĐ-ĐHQGHN, ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :