ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo tiến sĩ
Danh mục các chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN

(Cập nhật tháng 2/2020)

STT

Mã chuyên ngành đào tạo

Tên chuyên ngành đào tạo

Chuẩn

CLC theo đặc thù đơn vị

Tổng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

47

0

47

1

 

Toán giải tích

1

 

1

2

 

Phương trình vi phân và tích phân

1

 

1

3

 

Đại số và lí thuyết số

1

 

1

4

 

Hình học - Tô pô

1

 

1

5

 

Toán ứng dụng

1

 

1

6

 

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

1

 

1

7

 

Cơ sở toán cho Tin học

1

 

1

8

 

Cơ học vật rắn

1

 

1

9

 

Cơ học chất lỏng và chất khí

1

 

1

10

 

Vật lí lí thuyết và vật lí toán

1

 

1

11

 

Vật lí chất rắn

1

 

1

12

 

Vật lí vô tuyến và điện tử

1

 

1

13

 

Vật lí nguyên tử và hạt nhân

1

 

1

14

 

Quang học

1

 

1

15

 

Vật lí địa cầu

1

 

1

16

 

Vật lí Nhiệt

1

 

1

17

 

Hóa vô cơ

1

 

1

18

 

Hóa hữu cơ

1

 

1

19

 

Hóa phân tích

1

 

1

20

 

Hóa lí thuyết và hóa lí

1

 

1

21

 

Hóa môi trường

1

 

1

22

 

Hóa dầu

1

 

1

23

 

Địa chất học

1

 

1

24

 

Thạch học khoáng vật và địa hóa

1

 

1

25

 

Nhân chủng học

1

 

1

26

 

Động vật học

1

 

1

27

 

Sinh lí người và động vật

1

 

1

28

 

Côn trùng học

1

 

1

29

 

Vi sinh vật học

1

 

1

30

 

Thủy sinh vật học

1

 

1

31