Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Hóa Môi trường

Mã số: 60 44 41

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3735 /SĐH, ngày…02 tháng…10 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Trang bị kiến thức nâng cao đối với các môn học cơ sở và chuyên đề thuộc lĩnh vực Hóa  môi trường, giúp cho học viên nắm vững lí thuyết, có trình độ và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng pháp hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

2. Về kỹ năng:

Bồi dưỡng kĩ  năng giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có khả năng phân tích, phát hiện, lựa chọn những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thuộc chuyên ngành Hóa học để bổ sung vào nhận thức của cá nhân và ứng dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác.

3. Về năng lực:

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể trở thành cán bộ có trình độ chuyên môn vững để tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

4. Về nghiên cứu:

Có khả năng đề xuất và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trong khí quyển, thủy quyển, địa quyển và sinh quyển, các qui trình công nghệ xử lý môi trường, tham gia vao các đề tài nghiên cứu KH – CN trong lĩnh vực Hóa học và công nghệ xử lý môi trường.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Hóa học.

+ Tiếng Anh: Master in Chemistry.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  II

+  Môn cơ sở: Cơ sở  lí thuyết hóa học và cấu tạo chất.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 57 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

31 tín chỉ

- Bắt buộc:

23 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :