Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Côn trùng học

Mã số: 62 42 10 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4140 /SĐH, ngày…05 tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức :

Tiến sĩ phải là người có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu, có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn, phát hiện và giải quyết được những vấn đề của khoa học - công nghệ và kinh tế.

2. Về năng lực :

Sau khi hoàn thành các chuyên đề lựa chọn giành cho nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp NCS thuộc chuyên ngành Côn trùng học, người Tiến sĩ có khả năng :

·     Đảm nhiệm chủ trì các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

·     Giảng dạy tại các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan, hướng dẫn các khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn Thạc sĩ và tham gia hướng dẫn luận án Tiến sĩ.

3. Về nghiên cứu :

 Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên ngành Côn trùng học bao gồm :

·   Phân loại côn trùng

·   Côn trùng nông-lâm nghiệp

·   Côn trùng y học và thú y

·   Côn trùng kinh tế (côn trùng có lợi)

·   Đa dạng sinh học côn trùng và môi trường.

·   Sinh thái côn trùng

·   Sinh lý côn trùng

 

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Biology.

 2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Côn trùng học

+ Môn chuyên ngành: Côn trùng học.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Côn trùng học

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp thống kê.

+ Môn cơ sở: Sinh học cơ sở.

+ Môn chuyên ngành: Côn trùng học.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9  tín chỉ, trong đó:

 + Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.  

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        44 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          26 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                     20 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                     6 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :