Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Danh mục các chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN

(Cập nhật tháng 2/2020)

STT

Tên chuyên ngành đào tạo

Nghiên cứu

Ứng dụng

CLC theo đặc thù đơn vị

Tổng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

47

4

0

51

1

Toán giải tích

1

 

 

1

2

Đại số và lí thuyết số

1

 

 

1

3

Hình học - tôpô

1

 

 

1

4

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

1

 

 

1

5

Toán ứng dụng

1

 

 

1

6

Cơ sở toán cho tin học

1

 

 

1

7

Phương pháp toán sơ cấp

 

1

 

1

8

Cơ học vật rắn

1

 

 

1

9

Cơ học chất lỏng và chất khí

1

 

 

1

10

Vật lí lí thuyết và vật lí toán

1

 

 

1

11

Vật lí vô tuyến và điện tử

1

 

 

1

12

Vật lí nguyên tử và hạt nhân

1

 

 

1

13

Vật lí chất rắn

1

 

 

1

14

Quang học

1

 

 

1

15

Vật lí địa cầu

1

 

 

1

16

Vật lí nhiệt

1

 

 

1

17

Hóa vô cơ

1

 

 

1

18

Hóa hữu cơ

1

 

 

1

19

Hóa phân tích

1

 

 

1

20

Hóa lí thuyết và hóa lí

1

 

 

1

21

Kĩ thuật hóa học

1

 

 

1

22

Hóa môi trường

1

 

 

1

23

Hóa dầu

1

 

 

1

24

Động vật học

1

 

 

1

25

Thực vật học

1

 

 

1

26

Sinh học thực nghiệm

1

 

 

1

27

Vi sinh vật học

1

 

 

1

28

Thủy sinh vật học

1

 

 

1

29

Sinh thái học

1

 

 

1

30

Di truyền học

1

 

 

1

31

Công nghệ sinh học

1

 

 

1

32

Địa lí tự nhiên

1

 

 

1

33

Địa mạo và cổ địa lí

1

 

 

1

34

Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

1

 

 

1

35

Địa lí học

1

 

 

1

36

Quản lí tài nguyên và môi trường

1

1

 

2

37

Quản lí đất đai

1

1

 

2

38

Địa chất học

1

 

 

1

39

Thạch học khoáng vật và địa hóa

1

 

 

1

40

Địa chất môi trường

1

 

 

1

41

Khí tượng học

1

 

 

1

42

Thủy văn học

1

 

 

1

43

Hải dương học

1

 

 

1

44

Khoa học môi trường

1

 

 

1

45

Môi trường và phát triển bền vững

1

1

 

2

46

Kĩ thuật môi trường

1

 

 

1

47

Khoa học đất

1

 

 

1

48

Khoa học dữ liệu

1

 

 

1

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

35

8

0

43

1

Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình

1

 

 

1

2

Việt Nam học

1

 

 

1

3

Lí luận văn học

1

 

 

1

4

Văn học Việt Nam

1

 

 

1

5

Văn học dân gian

1

 

 

1

6

Văn học nước ngoài

1

 

 

1

7

Hán Nôm

1

 

 

1

8

Ngôn ngữ học

1

 

 

1

9

Triết học

1

 

 

1

10

Chủ nghĩa xã hội khoa học

1

 

 

1

11

Tôn giáo học

1

1

 

2

12

Xã hội học

1

 

 

1

13

Tâm lí học

1

 

 

1

14

Tâm lí học lâm sàng

1

 

 

1

15

Chính trị học

1

1

 

2

16

Hồ Chí Minh học

1

 

 

1

17

Lịch sử thế giới

1

 

 

1

18

Lịch sử Việt Nam

1

 

 

1

19

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam

1

 

 

1

20

Lịch sử sử học và sử liệu học

1

 

 

1

21

Khảo cổ học

1

 

 

1

22

Lịch sử văn hóa Việt Nam

1

 

 

1

23

Châu Á học

1

 

 

1

24

Quan hệ quốc tế

1

 

 

1

25

Nhân học

1

 

 

1

26

Báo chí học

1

1

 

2

27

Khoa học Thông tin – Thư viện

1

1

 

2

28

Lưu trữ học

1

1

 

2

29

Quản trị văn phòng

1

 

 

1

30

Quản lí khoa học và công nghệ

1

1

 

2

31

Du lịch

1

 

 

1

32

Khoa học quản lí

1

 

 

1

33

Công tác xã hội

1

1

 

2

34

Chính sách công

1

 

 

1

35

Quản lí văn hóa

1

 

 

1

36

Quản trị báo chí truyền thông

 

1

 

1

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

11

9

0

20

1

Ngôn ngữ Anh

1

1

 

2

2

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

1

1

 

2

3

Ngôn ngữ Nga

1

1

 

2

4

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Nga

1

1

 

2

5

Ngôn ngữ Pháp

1

1

 

2

6

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp

1

1

 

2

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

1

1

 

2

8

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Trung Quốc

1

1

 

2

9

Ngôn ngữ Nhật

1

 

 

1

10

Ngôn ngữ Đức

1

 

 

1

11

Ngôn ngữ Hàn Quốc

1

1

 

2

4

Trường Đại học Công nghệ

12

0

0

12

1

Khoa học máy tính

1

 

 

1

2

Kĩ thuật phần mềm

1

 

 

1

3

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1

 

 

1

4

Hệ thống thông tin

1

 

 

1

5

Kĩ thuật điện tử

1

 

 

1

6

Kĩ thuật viễn thông

1

 

 

1

7

Cơ kĩ thuật

1

 

 

1

8

Kĩ thuật cơ điện tử

1

 

 

1

9

Vật liệu và linh kiện nano

1

 

 

1

10

Công nghệ nano sinh học

1

 

 

1

11

Quản lí hệ thống thông tin

1

 

 

1

12

An toàn thông tin

1

 

 

1

5

Trường Đại học Kinh tế

8

6

2

14

1

Kinh tế chính trị

1

1

 

2

2

Kinh tế quốc tế

1

1

 

2

3

Quản trị kinh doanh

1

1

 

2

4

Tài chính – Ngân hàng

1

1

 

2

5

Quản lí kinh tế

1

 

 

1

6

Kinh tế biển

1

 

x

1

7

Quản trị các tổ chức tài chính

1

 

x

1

8

Quản lí công
(chương trình liên kết đào tạo quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng)

1

 

 

1

9

Chính sách công và phát triển

 

1

 

1

10

Kế toán

 

1

 

1

6

Trường Đại học Giáo dục

11

4

0

15

1

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

1

 

 

1

2

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

1

 

 

1

3

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

1

 

 

1

4

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

1

 

 

1

5

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

1

 

 

1

6

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

1

 

 

1

7

Quản lí giáo dục

1

1

 

2

8

Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

1

 

 

1

9

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

1

1

 

2

10

Quản trị trường học

1

1

 

2

11

Tham vấn học đường

1

1

 

2

7

Trường Đại học Việt Nhật

8

0

0

8

1

Quản trị kinh doanh

1

 

 

1

2

Kĩ thuật môi trường

1

 

 

1

3

Chính sách công

1

 

 

1

4

Kĩ thuật hạ tầng

1

 

 

1

5

Công nghệ nano

1

 

 

1

6

Khu vực học

1

 

 

1

7

Biến đổi khí hậu và phát triển

1

 

 

1

8

Lãnh đạo toàn cầu

1

 

 

1

8

Khoa Luật

9

5

0

14

1

Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

1

1

 

2

2

Luật dân sự và tố tụng dân sự

1

1

 

2

3

Luật hình sự và tố tụng hình sự

1

1

 

2

4

Luật kinh tế

1

1

 

2

5

Luật quốc tế

1

 

 

1

6

Luật hiến pháp và luật hành chính

1

1

 

2

7

Pháp luật về quyền con người

1

 

 

1

8

Luật biển và quản lí biển

1

 

 

1

9

Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng

1

 

 

1

9

Khoa Quản trị và Kinh doanh

2

0

2

2

1

Quản trị kinh doanh

1

 

x

1

2

Quản trị an ninh phi truyền thống

1

 

x

1

10

Khoa Các khoa học liên ngành

3

2

0

5

1

Biến đổi khí hậu

1

1

 

2

2

Khoa học bền vững

1

 

 

1

3

Quản lí phát triển đô thị

 

1

 

1

4

Di sản học

1

 

 

1

11

Khoa Quốc tế

1

0

1

1

1

Quản trị tài chính

1

 

x

1

12

Viện Quốc tế Pháp ngữ

2

0

0

2

1

Hệ thống thông minh và đa phương tiện

1

 

 

1

2

Truyền dữ liệu và mạng máy tính

1

 

 

1

TỔNG

149

38

5

187

 

 Thế Vinh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :