CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Đội ngũ GS, PGS
DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ

 

Số liệu tính đến ngày  31/01/2021

 

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh GS

Năm được công nhận /bổ nhiệm GS

 

 

 

 

1. Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

1

Đào Trọng Thi

Nam

1951

1

1989/1989

 

2

Mai Trọng Nhuận

Nam

1952

1

1996/1996

 

3

Vũ Minh Giang

Nam

1951

1

2002/2002

 

4

Nguyễn Hữu Đức

Nam

1958

1

2004/2004

 

5

Nguyễn Đình Đức

Nam

1963

1

2013/2013

 

6

Nguyễn Tiến Thảo

Nam

1977

1

2015/2015

 

 

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Quang Báu

Nam

1954

1

2002/2002

 

2

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Nam

1954

1

2002/2002

 

3

Nguyễn Hoàng Lương

Nam

1953

1

2002/2002

 

4

Phạm Hùng Việt

Nam

1953

1

2003/2003

 

5

Nguyễn Cao Huần

Nam

1952

1

2005/2005

 

6

Nguyễn Hữu Dư

Nam

1954

1

2006/2006

 

7

Bạch Thành Công

Nam

1952

1

2007/2007

 

8

Đặng Hùng Thắng

Nam

1953

1

2007/2007

 

9

Phan Văn Tân

Nam

1955

1

2011/2011

 

10

Hà Huy Bằng

Nam

1961

1

2012/2012

 

11

Lưu Văn Bôi

Nam

1952

1

2013/2013

 

12

Phan Tuấn Nghĩa

Nam

1959

1

2013/2013

 

13

Nguyễn Đình Thành

Nam

1959

1

2013/2013

 

14

Triệu Thị Nguyệt

Nam

1962

1

2014/2014

 

15

Phạm Chí Vĩnh

Nam

1956

1

2015/2015

 

16

Nguyễn Xuân Cự

Nam

1952

1

2018/2018

 

17

Nguyễn Văn Nội

Nam

1959

1

2018/2018

 

18

Lê Thanh Sơn

Nam

1970

1

2019/2020

 

 

3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

 

 

 

 

1

Trần Trí Dõi

Nam

1953

1

2005/2005

 

2

Nguyễn Văn Khánh

Nam

1955

1

2007/2007

 

3

Vũ Đức Nghiệu

Nam

1954

1

2012/2013

 

4

Trần Ngọc Vương

Nam

1956

1

2013/2013

 

5

Nguyễn Văn Kim

Nam

1962

1

2015/2015

 

6

Nguyễn Hữu Thụ

Nam

1952

1

2015/2015

 

7

Phạm Quang Minh

Nam

1962