Số liệu thống kê
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê  >  
Số liệu thống kê nhân lực theo chức danh và trình độ đào tạo

 

TT

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

TSKH

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

746

09

333

257

130

17

25

126

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

534

01

225

208

83

17

11

95

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

749

01

106

415

205

22

03

23

4

Trường Đại học Công nghệ

231

0

96

73

55

07

03

34

5

Trường Đại học  Kinh tế

257

0

80

81

91

05

01

23

6

Trường Đại học  Giáo dục

156

01

56

48

46

05

02

12

7

Trường Đại học  Việt Nhật

33

0

07

19

07

0

01

 

8

Khoa Quốc tế

114

01

19

56

30

08

0

06

9

Khoa Luật

120

02

49

39

28

02

07

14

10

Khoa Sau đại học (nay là Khoa Các khoa học liên ngành)

14

0

07

03

3

1

0

0

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

50

0

15

23

12

0

0

05

12

Khoa Y Dược

75

0

20

25

27

3

03

10

13

Viện Công nghệ Thông tin

50

01

07

16

22

04

02

01

14

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

48

0

11

12

25

0

 

01

15

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

31

0

09

19

03

0

03

02

16

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

17

0

08

05

04

0

01

 

17

Viện Quốc tế Pháp ngữ

11

0

04

04

03

0

 

0

18

Viện Trần Nhân Tông

01

0

01

 

 

 

 

 

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

31

0

09

13

07

02

 

01

20

Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực

12

0

02

03

07

0

 

0

21

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Anh ninh

37

0

01

08

27

01

 

0

22

Trung tâm Giáo dục Thể chất và thể thao

34

0

01

21

09

03

 

0

23

Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (nay là Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp)

03

0

 

01

02

0

 

0

24

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

82

0

0

10

43

29

 

0

25

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

10

0

02

04

04

0

 

0

26

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

25

 

04

06

15

0

 

0

27

Trung tâm Nghiên cứu đô thị (nay đã sát nhập thành Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc)

21

0

0

05

12

04

 

 

28

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN (nay đang sát nhập và giải thể)

38

0

01

04

14

19

0

0

29

Trung tâm Thông tin – Thư viện

130

0

02

22

90

16

 

0

30

Ban Quản lý các dự án

31

0

02

07

20

02

 

0

31

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

02

0

01

01

0

0

0

01

32

Bệnh viện ĐHQGHN

90

0

06

09

56

19

 

02

33

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

61

0

02

10

31

18

 

0

34

Tạp chí Khoa học

10

0

01

05

04

0

 

0

35

Cơ quan ĐHQGHN

143

02

26

61

40

14

05

14

 

Cộng

3.997

18

1.113

1.493

1.155

218

67

370

 

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :