Số liệu thống kê
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê  >  
SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÂN CHIA THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Căn cứ số liệu tổng kết năm học 2012-2013; số liệu cập nhật chức danh giáo sư và đặc biệt là sau khi điều chỉnh và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị tính đến 1/3/2014


STT
Tên đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN
Tổng số
Chia theo trình độ đào tạo
Chức danh
Tiến sĩ khoa học
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Khác
Giáo sư
Phó giáo sư
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
718
9
265
234
156
54
20
110
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
503
3
169
206
96
29
6
84
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
763
1
82
395
237
48
2
22
4
Trường Đại học Công nghệ
212
0
78
72
47
15
2
30
5
Trường Đại học Kinh tế
203
0
60
71
53
19
0
16
6
Trường Đại học Giáo dục
81
0
34
27
13
7
2
12
7
Khoa Quốc tế
98
1
9
51
28
9
0
3
8
Khoa Luật
81
2
23
35
18
3
6
7
9
Khoa Sau đại học
18
1
4
8
3
2
2
1
10
Khoa Quản trị Kinh doanh
32
0
3
10
10
9
0
1
11
Khoa Y Dược
35
0
11
13
9
2
1
3
12
Viện Công nghệ Thông tin
44
1
5
16
17
5
2
1
13
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học
37
0
9
10
17
1
0
1
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
0
7
11
6
1
2
2
15
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
18
0
3
11
3
1
0
1
16
Viện Tin học Pháp ngữ
4
0
1
1
2
0
0
0
17
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
15
0
2
7
1
5
0
1
18
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
8
0
0
3
4
1
0
0
19
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
32
0
1
20
8
3
0
0
20
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
46
0
9
20
14
3
0
1
21
Trung tâm Nghiên cứu Đô thị
19
1
0
2
9
7
0
1
22
Ban Quản lý các dự án
11
0
1
1
8
1
0
1
23
Nhà Xuất bản
61
0
1
9
26
25
0
0
24
Tạp chí Khoa học
12
0
2
4
6
0
0
0
25
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
62
0
1
7
32
22
0
1
26
Trung tâm Thông tin - Thư viện
111
0
1
16
74
20
0
0
27
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Trung tâm Phát triển
42
0
0
2
17
23
0
0
29
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
14
0
0
0
3
9
0
0
30
Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
132
2
24
54
40
12
4
6
 
Cộng
3.437
21
805
1.316
957
336
49
305

 

 Thanh Minh - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :