CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê
Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo (Tính đến ngày 31/12/2022)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

CHIA THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

CHỨC DANH

Tiến sĩ khoa học/Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác
(Cao đẳng, Trung cấp..)

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

678

393

191

74

20

18

126

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn

510

287

160

43

20

12

70

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

778

164

444

142

28

03

09

4

Trường Đại học Công nghệ

300

128

95

74

03

03

27

5

Trường Đại học Kinh tế

309

118

128

47

16

0

21

6

Trường Đại học Giáo dục (không kể Trường THPT Khoa học Giáo dục)

157

86

52

16

03

03

24

Trường THPT Khoa học Giáo dục

112

03

68

39

02

0

0

7

Trường Đại học Việt Nhật

60

29

21

09

01

03

03

8

Trường Đại học Y Dược

190

57

93

32

08

03

14

9

Trường Đại học Luật

126

76

38

11

01

06

18

10

Trường Quốc tế

192

56

87

37

12

04

09

11

Trường Quản trị và Kinh doanh

89

28

38

12

11

02

07

12

Khoa các Khoa học liên ngành

67

35

24

07

01

0

05

13

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

39

06

22

10

01

0

0

14

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
và An ninh

50

01

33

07

09

0

0

15

Viện  Công nghệ Thông tin

25

08

08

08

01

0

03

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

21

09

10

01

01

01

01

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

49

10

19

16

04

0

01

18

Viện Trần Nhân Tông

22

11

09

02

0

0

01

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

32

09

12

11

0

0

01

20

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

18

05

13

0

0

0

0

21