CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan
Các văn bản liên quan đến Tổ chức - Cán bộ

>>> Tải về tất cả các biểu mẫu theo văn bản số 1817/ĐHQGHN-TCCB về việc triển khai báo cáo thống kê công tác tổ chức cán bộ theo các biểu mẫu dùng chung của ĐHQGHN

>>> Hướng dẫn kê khai biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo

>>> Bộ biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo gắn với KHCN

 

 (cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 - gồm 349 văn bản)

 

Ghi chú: Tích dấu x vào cột G, H để nhận biết văn bản còn hiệu lực sử dụng hay không.

Hiện nay, có 349 văn bản liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ trong đó có 50 văn bản không còn hiệu lực./.

 

 

TT

Ký, mã hiệu

Ngày 
ban hành

Cơ quan
ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

Hiệu lực sử dụng văn bản

Còn

Không

A

B

C

D

E

F

G

H

I.

TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

1.                

58/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010.

01/01/2012

X

 

2.                

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

01/6/2012

X

 

3.                

41/2012/NĐ-CP

08/5/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

25/6/2012

X

 

4.                

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

05/02/2013

X

 

5.                

35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV               

23/8/2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông

công lập.

23/8/2006

X

 

6.                

59/2008/TT-BGDĐT

31/10/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.

31/10/2008

X

 

7.                

16/2017/TT-BGDĐT

12//72017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

28/8/2017

X

 

8.                

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của
viên chức
.

25/5/2012

X

 

9.                

09/2012/TT-BNV

10/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

01/02/2013

X

 

10.             

22/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.

01/01/2010

X

 

11.             

52/2019/QH14

25/11/2019

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ  8 thông qua ngày 25/11/2019.

01/7/2020

X

 

12.             

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Chính phủ

Nghị định quy định những người là công chức.

15/3/2010

X

 

13.             

08/2011/TT-BNV

02/6/2011

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức.

20/7/2011

X

 

14.             

24/2010/NĐ-CP

15/3/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
công chức
.

01/9/2013

X

 

15.             

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức
.

15/02/2011

X

 

16.             

05/2012/TT-BNV

24/10/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

10/12/2012

X

 

17.             

93/2010/NĐ-CP

31/8/2010

Chính phủ

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

22/10/2010

X

 

18.             

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

15/02/2011

X

 

19.             

06/2013/TT-BNV

17/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/9/2013

X

 

20.             

21/2010/NĐ-CP

08/3/2010

Chính phủ

Nghị định về quản lý biên chế công chức.

01/5/2010

X

 

21.             

07/2010/TT-BNV 

26/7/2010

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

15/9/2010

X

 

22.             

46/2010/NĐ-CP

27/4/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

01/7/2010

X

 

23.             

53/2015/NĐ-CP

29/5/2015

Chính phủ

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

15/7/2015

X

 

24.             

14/2020/NĐ-CP

24/01/2020

Chính phủ

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

15/3/2020

X

 

25.             

34/2011/NĐ-CP

17/5/2011

Chính phủ

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

05/7/2010

X

 

26.             

34/2012/NĐ-CP

15/4/2012

Chính phủ

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ.

01/6/2012

X

 

27.             

36/2013/NĐ-CP

22/4/2013

Chính phủ

Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

10/6/2013

X

 

28.             

05/2013/TT-BNV

25/6/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CPngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

10/8/2013

X

 

29.             

14/2006/QĐ-BNV

06/11/2006

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng
công báo

 

X

30.             

06/2007/QĐ-BNV

18/6/2007

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

X

 

31.             

02/2008/QĐ-BNV

06/10/2008

Bộ Nội vụ

Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

X

 

32.             

11/2012/TT-BNV

17/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

03/02/2013

X

 

33.             

06/2019/TT-BNV

01/06/2019

Bộ Nội vụ

Thông tư sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

15/07/2019

X

 

34.             

07/2019/TT-BNV

01/06/2019

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

15/07/2019

X

 

35.             

35/2010/TT-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành
giáo dục.

28/01/2011

X

 

36.             

33/2015/TT-BGDĐT

14/12/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục.

30/12/2015

X

 

37.             

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

25/12/2015

X

 

38.             

05/2016/TT-BGDĐT

21/3/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư  Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

06/5/2016

 

X

39.             

1268/QĐ-BGDĐT

20/4/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng BGiáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

20/4/2016

 

X

40.             

16/2017/TT-BGDĐT

12/7/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

28/8/2017

X

 

41.             

01/VBHN-BGDĐT

08/01/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người việt nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Sau 15 ngày
kể từ ngày
đăng Công báo

X

 

42.             

43/2016/TT-BYT

15/12/2016

Bộ Y tế

Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

01/02/2017

X

 

43.             

56/2015/NĐ-CP

09/6/2015

Chính phủ

Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (bãi bỏ Điều 45 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 29/2012/NĐ-CP).

01/8/2015

X

 

44.             

88/2017/NĐ-CP

27/7/2017

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

15/9/2017

X

 

45.             

04/VBHN-BNV

09/11/2017

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

01/12/2014

X

 

46.             

77/2019/TT-BTC

11/11/2019

Bộ Tài chính

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

01/01/2020

X

 

47.             

03/VBHN-BNV

09/11/2017

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 thá