ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Văn bản liên quan
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Đào tạo

 

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1

08/2012/QH13

 Luật giáo dục đại học

2

58/2010/QĐ-TTg

Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)

 

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

1

07/2015/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

2

2/2015/TT-BGDĐT

Quy chế thi THPT Quốc gia

3

02/2015/TT-BGDĐT