TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 06:29:03 Ngày 18/11/2018 GMT+7
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Hải Châu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải Châu

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/07/1979

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh 3203/QĐ-SĐH, ngày 11/08/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong giai đoạn 1945 – 1954

7. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                

8. Mã số: 62 31 27 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Mậu Hãn

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954..

- Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954.

- Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn khoa học xã hội và nhân văn có liên quan đến vấn đề chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Từ góc tiếp cận Hồ Chí Minh học, kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những luận cứ khoa học cho đường lối, chủ trương, chính sách  xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phương thức xây dựng phát triển lực lượng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Phạm Thị Hải Châu (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự 6(154), tr.22-24.

2. Phạm Thị Hải Châu (2015), “Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn kết quốc tế trong kháng chiến chống thực dân Pháp”, Tạp chí Đối ngoại 11(73), tr.49-53.

3. Phạm Thị Hải Châu (2015), “Quan điểm kháng chiến toàn dân của Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức 5(86), tr.7-10.

4. Phạm Thị Hải Châu (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và tự lực cánh sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Thông tin đối ngoại, tr.29-33.

5. Phạm Thị Hải Châu, Vận dụng phong cách ngôn ngữ của Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, vận động, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia-sự thật.

 VNU Media - VNU USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược