TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 11:32:43 Ngày 02/03/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đoàn Mạnh Hùng
Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Mạnh Hùng.         2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 26/8/1986.                                               4. Nơi sinh: Hưng Yên.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài này đã được điều chỉnh 02 lần tại Quyết định số 930/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 464/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Tên chưa thay đổi là: “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học.

9. Mã số: 62 31 02 04.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thế Thắng và PGS. TS. Doãn Thị Chín.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đưa ra định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng; quan niệm về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Luận án hệ thống hóa những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng. Khẳng định giá trị khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

- Trên cơ sở phân tích, làm rõ thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ năm 2007 đến nay, Luận án chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng và việc vận dụng tư tưởng này vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

       - Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam.

       - Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

       - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

       - Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đoàn Mạnh Hùng (2015), “Một số thành tựu, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (3), tr.50-56.

2. Đoàn Mạnh Hùng, Hà Thị Mỹ Hạnh (2017), “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (267), tr.57-62.

3. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, chính quyền cơ sở”, Tạp chí Xây dựng Đảng (1), tr.14-16, 19.

4. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận  (271), tr.3-9.

5. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông  (2), tr.39-43.

6. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Quan điểm Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (328), tr.24-29.

7. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (280), tr.7-28.

8. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Sách chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị và vận dụng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.232-243.

9. Đoàn Mạnh Hùng (2019), “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học chính trị trong bối cảnh hiện nay, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, tr.807-817.

10. Hà Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Mạnh Hùng (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (298), tr.3-11.

 VNU -USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược